မဂၤလာပါ...

မဂၤလာပါ............. က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ေတာင္ငူဘေလာ့ေလးကို ဒီထက္ပို၍ေကာင္းမြန္ေစလာရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါတယ္.. ဘေလာ့ဆိုတာထက္ အြန္လိုင္းေပၚက မဂၢဇင္းသဖြယ္နယ္ပယ္တစ္ခု ရလာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္.. ထို႔ေၾကာင့္ အၾကံေပးလို၊ ေထာက္ျပေ၀ဖန္လိုသည္မ်ားရွိေသာ္ info@taungoo.net သို႔ အီးေမးလ္ပို႔၍ အၾကံမ်ားေပးႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား....ေတာင္ငူဘေလာ့ရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာေလးတစ္ခုဖန္တီးလိုက္ပါၿပီ။
ဒီေနရာမွာကလစ္ႏွိပ္ၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ေမးခြန္းေလးေတြေမးရင္း အေျဖကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါစို႔ ...

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေမးခြန္းမ်ားသာေမးေပးေစလိုပါတယ္


a lin kar

3/30/08

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၁)။ ။
(၁)။ ။
ပIUးပမ္းသူမ်ားEသာ Aမ်IUးသမီးမ်ားသည္
ပIUးပမ္းသူမ်ားEသာ Aမ်IUးသမီးမ်ားသည္
မIမIႏွစ္သက္ရာတစ္Uီးတစ္Eယာက္ကIU Eရြးခ်ယ္ျပီး
မIမIႏွစ္သက္ရာတစ္Uီးတစ္Eယာက္ကIU Eရြးခ်ယ္ျပီး
က်န္EသာEယာက်ၤားEလးမ်ားAား
က်န္EသာEယာက်ၤားEလးမ်ားAား
လIUAပ္EနEသာသူမ်ားထံသIU ့ လႊဲEျပာင္းEပးရမည္။
လIUAပ္EနEသာသူမ်ားထံသIU ့ လႊဲEျပာင္းEပးရမည္။

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၂)။ ။
(၂)။ ။
ပူAIUက္Eသာရာသီတြင္ ရင္Eစ့၊ လက္ရွည္၊ ထမီနွင့္
ပူAIUက္Eသာရာသီတြင္ ရင္Eစ့၊ လက္ရွည္၊ ထမီနွင့္
လံUEAာင္ဖံUးထားEသာ Aမ်IUးသမီးမ်ားAား
လံUEAာင္ဖံUးထားEသာ Aမ်IUးသမီးမ်ားAား
''သဘာ၀AလွတရားကIU AံတUသူမ်ား'' Aျဖစ္
''သဘာ၀AလွတရားကIU AံတUသူမ်ား'' Aျဖစ္
AEရးယူရမည္။ (ဤမွ်ႏွင့္ မလံUEလာက္ပါက
AEရးယူရမည္။ (ဤမွ်ႏွင့္ မလံUEလာက္ပါက
AတIUAျပတ္မ၀တ္Eသာသူမ်ားကIU
AတIUAျပတ္မ၀တ္Eသာသူမ်ားကIU
Eသဒဏ္Eပးမည္ျဖစ္သည္။)
Eသဒဏ္Eပးမည္ျဖစ္သည္။)

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၃/က)။ ။
(၃/က)။ ။
Eယာက်ၤားတIU ့ကIU ဂရUမစIUက္Eသာ Aမ်IUးသမီးမ်ားAား
Eယာက်ၤားတIU ့ကIU ဂရUမစIUက္Eသာ Aမ်IUးသမီးမ်ားAား
''ဒUကၡEရာက္သူEနသူကIU လ်စ္လ်ဴရွUမွU'' ျဖင့္လည္းEကာင္း၊
''ဒUကၡEရာက္သူEနသူကIU လ်စ္လ်ဴရွUမွU'' ျဖင့္လည္းEကာင္း၊

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၃/ခ)။ ။
(၃/ခ)။ ။
ခ်စ္စဖြယ္စကားဆIUျပီး ညာညာခIUင္းတတ္Eသာ
ခ်စ္စဖြယ္စကားဆIUျပီး ညာညာခIUင္းတတ္Eသာ
Aမ်IUးသမီးမ်ားAား ''လUပ္AားခမEပးဘဲ EစခIUင္းမွUျဖင့္''
Aမ်IUးသမီးမ်ားAား ''လUပ္AားခမEပးဘဲ EစခIUင္းမွUျဖင့္''
လည္းEကာင္း၊
လည္းEကာင္း၊

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၃/ခ)။ ။
(၃/ခ)။ ။
ခ်စ္သူရွIEသာ Aမ်IUးသားတစ္UီးကIU AျခားAမ်IUးသမီးတစ္Uီးမွ
ခ်စ္သူရွIEသာ Aမ်IUးသားတစ္UီးကIU AျခားAမ်IUးသမီးတစ္Uီးမွ
ခ်စ္စဖြယ္AမူAယာမ်ားျဖင့္ ခ်U္းကပ္ သIမ္းသြင္းျခင္းကIU
ခ်စ္စဖြယ္AမူAယာမ်ားျဖင့္ ခ်U္းကပ္ သIမ္းသြင္းျခင္းကIU
''ႏြားခIUးမွU'' ျဖင့္လည္းEကာင္း AEရးယူမည္။
''ႏြားခIUးမွU'' ျဖင့္လည္းEကာင္း AEရးယူမည္။

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၄/က)။ ။
(၄/က)။ ။
မIဘခ်င္း ရင္းႏွီးမွUကIU AသံUးခ်၍ ခ်U္းကပ္လာEသာ
မIဘခ်င္း ရင္းႏွီးမွUကIU AသံUးခ်၍ ခ်U္းကပ္လာEသာ
Aမ်IUးသားမ်ားAား ''ယံUႂကည္မွUAား AလြဲသံUးစားျပUမွU''
Aမ်IUးသားမ်ားAား ''ယံUႂကည္မွUAား AလြဲသံUးစားျပUမွU''
ျဖင့္လည္းEကာင္း၊
ျဖင့္လည္းEကာင္း၊

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၄/ခ)။ ။
(၄/ခ)။ ။
ရည္းစားထည္လဲတြဲတတ္သူမ်ားAား ''ျပည္သူပIUင္ပစၥည္း
ရည္းစားထည္လဲတြဲတတ္သူမ်ားAား ''ျပည္သူပIUင္ပစၥည္း
AလြဲသံUးစားျပUမွU '' ျဖင့္လည္းEကာင္း၊
AလြဲသံUးစားျပUမွU '' ျဖင့္လည္းEကာင္း၊

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၄/ဂ)။ ။
(၄/ဂ)။ ။
မIမI၏ခ်စ္သူAား လက္ဖ်ားႏွင့္ပင္မထI၊ shopping mall၊
မIမI၏ခ်စ္သူAား လက္ဖ်ားႏွင့္ပင္မထI၊ shopping mall၊
Eလွာ္ကား၊ Eခ်ာင္းသာ၊ Asia Plaza Hotel (သည္းခံပါ)
Eလွာ္ကား၊ Eခ်ာင္းသာ၊ Asia Plaza Hotel (သည္းခံပါ)
စEသာ သမီးရည္းစားတIU ့၏ Eဆာင္ရြက္ဖြယ္ ကIစၥA၀၀ တIU
စEသာ သမီးရည္းစားတIU ့၏ Eဆာင္ရြက္ဖြယ္ ကIစၥA၀၀ တIU
့ကIU မျပUလUပ္ပါက ''AလUပ္တာ၀န္လစ္ဟင္းမွU''
့ကIU မျပUလUပ္ပါက ''AလUပ္တာ၀န္လစ္ဟင္းမွU''
ျဖင့္လည္းEကာင္း AEရးယူမည္။
ျဖင့္လည္းEကာင္း AEရးယူမည္။

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၅/က)။ ။
(၅/က)။ ။
AIမ္Eထာင္ရွIမIန္းမတIU ့ကIU ပIUးပမ္းသူEယာက်ၤားမ်ားAား
AIမ္Eထာင္ရွIမIန္းမတIU ့ကIU ပIUးပမ္းသူEယာက်ၤားမ်ားAား
''တားျမစ္နယ္Eျမတြင္ AမဲလIUက္မွU '' ျဖင့္ AEရးယူမည္။
''တားျမစ္နယ္Eျမတြင္ AမဲလIUက္မွU '' ျဖင့္ AEရးယူမည္။

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၅/ခ)။ ။
(၅/ခ)။ ။
သူတစ္ပါး၏ Eယာကၤ်ားႏွင့္ Eပါင္းသင္းEနထIUင္သူ
သူတစ္ပါး၏ Eယာကၤ်ားႏွင့္ Eပါင္းသင္းEနထIUင္သူ
Aမ်IUးသမီးမ်ားကIU ''မီတာEဘာက္စ္ မထားဘဲ
Aမ်IUးသမီးမ်ားကIU ''မီတာEဘာက္စ္ မထားဘဲ
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္AားကIU ခIUးယူသံUးစြဲမွU '' ျဖင့္ AEရးယူမည္။
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္AားကIU ခIUးယူသံUးစြဲမွU '' ျဖင့္ AEရးယူမည္။

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၇)။ ။
(၇)။ ။
Aသက္(၂၅)ႏွစ္ျပည့္သူူ Aမ်IUးသား၊ Aမ်IUးသမီးတIUင္း
Aသက္(၂၅)ႏွစ္ျပည့္သူူ Aမ်IUးသား၊ Aမ်IUးသမီးတIUင္း
AIမ္Eထာင္မျပUရEသးလွ်င္ ''မIဘကIU ဒUကၡEပးသူ'' Aျဖစ္
AIမ္Eထာင္မျပUရEသးလွ်င္ ''မIဘကIU ဒUကၡEပးသူ'' Aျဖစ္
AEရးယူမည္။
AEရးယူမည္။

ထံုးစံအတို္္င္း သၾကၤန္

3/29/08

ထံုးစံအတိုင္း ဧပရယ္လ္ ၁၃ မွာ သၾကၤန္က်တယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္ေလးက ကားနဲ႔သၾကၤန္ထြက္လည္တယ္။ ေကာင္မေလးက ထံုးစံအတိုင္း မ႑ပ္ထိုင္တယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္ေလးလည္တဲ့ကားက ေကာင္မေလးရဲ႕မ႑ပ္ေရွ႕ကို ေရာက္လာတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္မေလးက ေရပက္တယ္။ ေကာင္ေလးက ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္မေလးကို စိတ္၀င္စားသြားတယ္္။ ေကာင္ေလးက ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္မေလးကိုေရသြားေလာင္းတယ္။ ေကာင္မေလးကလည္း ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္ေလးေရေလာင္းတာကို ျငိမ္ျပီးခံတယ္။ ေကာင္ေလးကလည္း ထံုးစံအတိုင္း အဲဒီမ႑ပ္နားက မခြာေတာ့ဘူး။ ထုံးစံအတိုင္း ေကာင္မေလးကလည္း ေကာင္ေလးကို ခိုးခိုးၾကည့္တယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္ေလးရဲ႕ေရာဂါက ပုိဆိုးသြားတယ္။ သၾကၤန္တြင္းေလးရက္လံုး ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္မေလးရဲ႕မ႑ပ္မွာပဲ တ၀ဲလည္လည္လုပ္ေနတယ္။ ေကာင္မေလးကလည္း ထံုးစံအတိုင္း သတိထားမိတယ္။ ေကာင္ေလးကလည္း ထံုးစံအတိုင္း မခ်င့္မရဲျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္မေလးဆီသြားျပီး မိတ္ဆက္တယ္။ ေကာင္မေလးကလည္း ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္ေလးကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ပံုစံျပတယ္။ ေကာင္ေလးကလည္း အားတက္သြားျပီး ေကာင္မေလးကို ထံုးစံအတိုင္း နာမည္ေတြေမး ဖုန္းနံပါတ္ေတြေတာင္းတယ္။ ေကာင္မေလးကလည္း ထံုးစံအတိုင္း နာမည္အမွားေတြ ဖုန္းနံပါတ္အမွားေတြေပးိလုိက္တယ္။ ေကာင္ေလးကလည္း ထံုးစံအတိုင္း အမွားေတြခ်ည္းပဲေပးလိုက္မွန္းသိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထံုးစံအတိုင္း မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ ေနလိုက္တယ္။ ထံုးစံအတို္င္းပဲ ေလးရက္ျပည့့္ေတာ့ သၾကၤန္ျပီးသြားတယ္။ ေကာင္ေလးက ထံုးစံအတို္င္း ေကာင္မေလးကိုသတိရေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ထံုးစံအတိုင္းလိုက္ရွာတယ္။ ထံုးစံအတိုင္းပဲမေတြ႔ဘူး။ ဒါေပမယ့္ လံုး၀မေတြ႔ေတာ့ရင္ ဘာမွဆက္ေရးလို႔မရေတာ့တဲ့အတြက္ ထံုးစံအတိုင္း မထင္မွတ္ပဲ ျပန္ေတြ႔ေပးလိုက္ရတယ္။ တေန႔ေတာ့ ေကာင္ေလးအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အင္တာနက္ဆို္င္ကို ထံုးစံအတိုင္းေကာင္မေလးက လာထိုင္တယ္။ ထံုးစံအတိုင္းပဲ ေကာင္ေလးအရမ္းေပ်ာ္သြားတယ္။ ေကာင္မေလးကလည္း ထံုးစံအတိုင္း အံ့ၾသသြားတယ္။ ေကာင္မေလးက ထံုးစံအတိုင္းပဲ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတယ္။ ေကာင္ေလးကလည္း ထံုးစံအတိုင္းပဲ သြားျပီး ႏႈတ္မဆက္ရဲဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေကာင္ေလးက ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္မေလးထုိင္တဲ့စက္နားမွာပဲ ေယာင္ေပေပလုပ္ေနတယ္။ ေကာင္မေလးကလည္း ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္ေလးကို စကားေျပာခ်င္လာတယ္။ ခုနက မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ထားရေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း သူကစျပီးေခၚလို႔မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ ထံုးစံအတို္င္း GTalk Account တစ္ခုဖြင့္ေပးဖို႔ေကာင္ေလးကို ေျပာတယ္။ ေကာင္ေလးကလည္း ထံုးစံအတိုင္း အားရ၀မ္းသာဖြင့္ေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီ Account က သူ႔အတြက္ပဲဖြင့္တယ္ဆိုတာ ထံုးစံအတိုင္းေကာင္ေလးက သိလိုက္တယ္။ ထံုးစံအတိုင္းပဲ ေကာင္မေလးရဲ႕ Account ကို ခ်က္ျခင္း Invite လုပ္လိုက္တယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္မေလးရဲ႕ Account သစ္ေလးမွာ Invite Message တစ္ခုခ်က္ျခင္းေရာက္လာတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္မေလးက ေကာင္ေလးလက္ခ်က္မွန္းသိလိုက္တယ္။ ထံုးစံအတိုင္းပဲ တစ္ခ်က္ျပံဳးျပီးေတာ့ Accept ျပန္လုပ္လိုက္တယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ေကာင္ေလးနဲ႔ ေကာင္မေလးနဲ႔ ထံုးစံအတိုင္းပဲ GTalk ထဲကေနစကားေတြ အမ်ားၾကီး ေျပာျဖစ္လာၾကတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း အျပန္အလွန္ Mail ေတြပို႔ၾကတယ္။ ထံုးစံအတိုင္းတစ္ေန႔မွာ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးကို ခ်စ္တယ္လို႔ ဖြင့္ေျပာလိုက္တယ္။ ေကာင္မေလးကလည္း ထံုးစံအတိုင္း စဥ္းစားမယ္လို႔ေျပာတယ္။ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္မေလးက ေကာင္ေလးကို အေျဖေပးလိုက္တယ္။ ရည္းစားစျဖစ္တဲ့ အထိမ္းအမွတ္နဲ႔ အဲဒီေန႔မွာ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္ေလးနဲ႔ေကာင္မေလး ကန္ေဘာင္မွာ သြားထိုင္ၾကတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ဘူးသီးေၾကာ္မွာစားၾကတယ္။ ထံုးစံအတိုင္းပဲ သိပ္မစားျဖစ္ၾကဘူး။ ကန္ေဘာင္မွာ ထံုးစံအတိုင္း ထီးေလးကြယ္ျပီးထိုင္ျဖစ္ၾကတယ္။ ညေနေစာင္းေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း မျပန္ခ်င္ျပန္ခ်င္နဲ႔ ႏွစ္ေယာက္လံုးထျပန္လာခဲ့ၾကတယ္။ ေကာင္ေလးက ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္မေလးကို လမ္းထိပ္အထိလိုက္ပို႔တယ္။ ထံုးစံအတိုင္း တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ မခြဲႏိုင္မခြာရက္ၾကည့္တယ္။ ေကာင္မေလးကထံုးစံအတိုင္း လွည့္ၾကည့္လွည့္ၾကည့္နဲ႔ ျပန္သြားရွာတယ္။ ေကာင္ေလးကလည္း ေကာင္မေလးေနာက္ေက်ာကို ထံုးစံအတိုင္း ရပ္ၾကည့္ေနတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္မေလးေတာင္ အိမ္ျပန္မေရာက္ေသးဘူး ေကာင္ေလးကဖုန္းဆက္ႏွင့္ျပီးျပီ။ အဲလိုေနရင္းနဲ႔ပဲ ထံုးစံအတိုင္းသၾကၤန္ေရာက္မယ့္ ရက္ေတြနီးလာျပန္တယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္ေလးနဲ႔ေကာင္မေလး သၾကၤန္အတူလည္ဖို႔ စီစဥ္ၾကတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း သၾကၤန္အၾကိဳေန႔ကိုေရာက္လာတယ္။ ေကာင္ေလးနဲ႔ေကာင္မေလး ထြက္လည္ၾကတယ္။ အၾကိဳေန႔ဆိုေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း သိပ္မစည္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္ေလးေရာ ေကာင္မေလးေရာ ေပ်ာ္ေနၾကတယ္။ အက်ေန႔လည္း ထံုးစံအတိုင္းထြက္လည္ၾကတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္ေလးနဲ႔ ေကာင္မေလး အရမ္းေပ်ာ္ၾကျပန္တယ္။ စည္ကားတဲ့မဏၭပ္ေတြကိုလည္း ထံုးစံအတိုင္းေရာက္တယ္။ ညေနအထိ လည္ၾကျပီးေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း အၾကိဳေန႔ကုန္သြားျပန္တယ္။ အၾကတ္ေန႔ကို ထံုးစံအတိုင္းေရာက္လာျပန္တယ္။ ရန္ကုန္တစ္ျမိဳ႕လံုးကလည္း ထံုးစံအတိုင္း အရင္ေန႔ေတြထက္ပိုစည္ကားလာတယ္။ သၾကၤန္လည္ေနက် ထံုးစံအတိုင္း အဲဒီေန႔မွာ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းကို ၀င္တိုးမိၾကတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း အဲဒီလမ္းထဲမွာတင္ ေန႔တစ္၀က္က်ိဳးသြားတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ေရစိုလိုက္ ၊ ေနပူရင္ေျခာက္သြားလိုက္နဲ႔ အဲဒီထဲမွာပဲ ေသာင္တင္ေနၾကတယ္။ မနက္ကေရေတြစုိျပီး ေန႔လည္က်ေတာ့ ေနပူပူေၾကာင့္ ေျခာက္ေသြ႔လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္ေလးေခါင္းေတြတရိပ္ရိပ္မူးလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထံုးစံအတုိင္း ဂရုမစိုက္မိဘူး။ ညေနက်ေတာ့ ထံုးစံအတိုင္းေရေတြစိုျပန္တယ္။ ေကာင္ေလးနဲ႔ေကာင္မေလး လည္တဲ့ကားလည္း ထံုးစံအတိုင္း ေျခာက္နာရီမထိုးခင္မွုာ မဏၭပ္ေတြေရွ႕ကိုေရာက္ေအာင္တိုးလာႏိုင္ခဲ့တယ္။ ထုံးစံအတိုင္း ေရပက္ခံျပီး ထံုးစံအတိုင္း ကၾကတယ္။ ေကာင္ေလးကေတာ့ ေကာင္မေလးကို ထံုးစံအတိုင္း သူ႔ရင္ခြင္ထဲထားျပီး မအီမသာနဲ႔ ျငိမ္ေနတယ္။ ေရစက္ေရေပါက္ေတြ… လူသံ.. ကားသံေတြၾကားမွာ ထံုးစံအတိုင္းပဲ ေကာင္မေလးက ေကာင္ေလး အဖ်ားတက္စျပဳေနတာကို မသိရွာဘူး။ ေကာင္ေလးကလည္း ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္မေလးစိတ္ပူမွာစိုးလို႔ မေျပာျပဘူး။ အဲဒီလိုနဲ႔ပဲ ထံုးစံအတိုင္း အၾကတ္ေန႔ျပီးသြားျပန္တယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္ေလးဟာ ညဘက္မွာ အဖ်ားေတြသိပ္တက္လာတယ္။ ထံုးစံအတိုင္းပဲ ဂရုစိုက္မယ့္သူမရွိဘူး။ ေပကပ္ကပ္ေကာင္ေလးကလည္း ထံုးစံအတိုင္း ဆရာ၀န္မျပဘူး။ အိမ္မွာရွိတဲ့ ပါရာစီတေမာလ္ကိုပဲ ထံုးစံအတိုင္းေသာက္ထားလိုက္တယ္။ ထံုးစံအတိုင္း သၾကၤန္အတက္ေန႔မနက္ေရာက္လာျပန္တယ္။ ေကာင္ေလးညက အိပ္လိုက္ေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း အဖ်ားနည္းနည္းက်သြားတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း သၾကၤန္အတက္ေန႔ကို ႏႊဲဖို႔ထြက္လာခဲ့တယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္မေလးနဲ႔လည္ ဖို႔ပဲေပါ့။ သၾကၤန္ေနာက္ဆံုးေန႔ဟာ ထံုးစံအတိုင္း တျခားေန႔ေတြထက္ စည္ကားသက္၀င္ေနတယ္္။ ေရပက္ခံေနရင္းကေနပဲ ထံုးစံအတိုင္း ခဏငုပ္ေနတဲ့အဖ်ားက ျပန္တက္လာတယ္။ ေကာင္ေလးကေတာ့ ထံုးစံအတိုင္းေကာင္မေလးကို မေျပာျပဘူး။ သိပ္ခ်စ္တဲ့ေကာင္မေလးကို ထံုးစံအတိုင္းတခ်ိန္လံုးရင္ခြင္ထဲမွာ ထားတယ္။ ေန႔လည္က်ေတာ့ ကန္ေတာ္ၾကီးထဲမွာ ထံုးစံအတိုင္း နားၾကတယ္။ ထံုူးစံအတိုင္းပဲ ေန႔လည္ ၁ နာရီေလာက္မွာ ေရပက္ခံဖို႔ ျပန္ထြက္လာၾကတယ္။ သူတို႔လည္ၾကတဲ့ ကားေလးက ထံုးစံအတိုင္း မဏၭပ္ေတြစီတန္းေနရင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းလွိမ့္တယ္။ ေရွ႕ကားနဲ႔ေနာက္ကား ထံုးစံအတိုင္း စၾကေနာက္ၾကတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ေရေတြလည္းရႊြဲစိုေနတာပဲ။ ေကာင္ေလး ထံုးစံအတိုင္း ႏႈတ္ခမ္းေတြျပာလာတယ္။ တုန္ယင္လာတယ္။ သူတို႔ကားေလးက ထံုးစံအတိုင္း မဏၭာပ္ရွင္းတဲ့ေနရာေရာက္ရင္ အရွိန္နဲ႔ေမာင္းတယ္။ ေကာင္ေလးက ထံုးစံအတိုင္း ေလစိမ္းေတြၾကားမွာ ခႏၶာကိုယ္ကပါ စိမ့္ျပီးေအးလာတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ကိုယ္ေတြလက္ေတြပါ က်ဥ္လာတယ္။ ေကာင္မေလးကိုေတာ့ ထံုးစံအတိုင္းလံုး၀မေျပာဘူး။ သၾကၤန္ေနာက္ဆံုးေန႔ဟာ ထံုးစံအတိုင္းပဲ ေျခာက္နာရီေက်ာ္တဲ့အထိ ေရပက္တာမရပ္ၾကေသးဘူး။ သူတို႔ကားေလးကေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ေျခာက္နာရီခြဲေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာ အိမ္ျပန္လမ္းေပၚကို ဦးတည္ေမာင္းလာတယ္။ ေကာင္ေလးက ထံုးစံအတိုင္းေကာင္မေလးကို ျပန္ပို႔ဖို႔စီစဥ္တယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ေ၀ဒနာကို ၾကိတ္မွိတ္ခံရင္းနဲ႔ေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေကာင္မေလးစိတ္ထဲမွာ ဆန္းဆန္းၾကယ္ၾကယ္ျဖစ္လာတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္ေလးမ်က္ႏွာကို ခ်စ္ခ်စ္မက္မက္ၾကည့္မိတယ္။ ျပီးေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း အိမ္မျပန္ခ်င္ေသးတဲ့စိတ္ေတြ ေပၚလာတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ထံုးစံအတိုင္းေကာင္ေလးကို ေကာ္ဖီဆိုင္သြားၾကရေအာင္လို႔ ေျပာတယ္။ ထံုးစံအတိုင္းပဲ ထိုင္ေနက်ေကာ္ဖီဆိုင္ေလးကိုေရာက္သြားတယ္။ ေကာ္ဖီဆိုင္ေလးထဲမွာလည္း ထံုးစံအတိုင္းသၾကၤန္သီခ်င္းေလးေတြကို ႏႈတ္ဆက္တဲ့အေနနဲ႔ဖြင့္ေနတယ္။ သၾကၤန္ကိုခ်စ္တဲ့ ေကာင္ေလးနဲ႔ေကာင္မေလးလည္း ထံုးစံအတိုင္း ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူးေလး နားေထာင္ရင္း တစ္ေယာက္လက္ကို တစ္ေယာက္ ဆုပ္ကိုင္ထားၾကတယ္။ ေကာ္ဖီဆိုင္ေလးကလည္း ထံုးစံအတိုင္း မီးမွိန္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေလးပဲ ထြန္းထားျပီး စိတ္လႈပ္ရွားစရာျဖစ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ထားတယ္။ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ထူးထူးျခားျခားစကားမေျပာမိၾကပဲ ျငိမ္သက္ေနမိတယ္။ အခ်စ္ရဲ႕အရိပ္အေငြ႔ေအာက္မွာ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္ေလးက သူ႔ဖ်ားနာမႈကို လ်စ္လ်ဴရႈထားလိုက္တယ္။ ညရွစ္နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာ ထံုးစံအတိုင္းျပန္လာခဲ့ၾကတယ္။ ေကာင္မေလးလမ္းထိပ္အထိ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္ေလးကလိုက္ပို႔တယ္။ လမ္းထိပ္ေရာက္ေတာ့ ေကာင္ေလးက ထုံးစံအတိုင္း ေကာင္မေလးနဖူးကို ဖြဖြေလးနမ္းတယ္။ ျပီးေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း လက္ျပျပီးႏႈတ္ဆက္ျပီးလက္ျပတယ္။ ေကာင္မေလးလည္း ထံုးစံအတုိင္းျပန္ျပီးလက္ျပလုိက္ေပမယ့္ စိတ္ထဲမွာ တမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ လွည့္ျပန္သြားတဲ့ေကာင္ေလးရဲ႕ ေက်ာျပင္ကို မ်က္စိတစ္ဆံုးလိုက္ေငးေနမိတယ္။ ျပီးေတာ့မွ စိတ္ေလးေလးနဲ႔ အိမ္ကုိထံုးစံအတိုင္းျပန္သြားရွာတယ္။ အိမ္မွာတစ္ေယာက္တည္းေနတဲ့ေကာင္ေလးက ထံုးစံအတိုင္း အိမ္ကိုျပန္ေရာက္လာတယ္။ အ၀တ္အစားလဲျပီး ေကာ္ဖီပူပူတစ္ခြက္ကို ထံုးစံအတိုင္းေဖ်ာ္လိုက္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ အဖ်ားေတြတက္လာေတာ့တယ္။ အရမ္းကို နာက်င္ေလးလံေနတယ္။ ေခါင္းေတြလည္း တရိပ္ရိပ္မူးေ၀လာတယ္။ အိမ္ခန္းထဲမွာ ထံုးစံအတိုင္းလွဲျပီး မွိန္းေနဖို႔စိတ္ကူးလိုက္တယ္။ ေစာင္ျခံဳျပီး ေခါင္းအံုးေပၚေခါင္းခ်လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ေကာင္ေလးရဲ႕ အသိစိတ္ေတြ လံုး၀ေမွာင္မည္းသြားေတာ့တယ္။ မနက္က်ေတာ့ ေကာင္မေလးက ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္ေလးဆီကို ဖုန္းဆက္တယ္။ ေကာင္ေလးရဲ႕ အခန္းထဲမွာ ထံုးစံအတိုင္း ဖုန္းေခၚသံကေအာ္ျမည္ေနတယ္။ တစ္ေယာက္တည္းေနတဲ့ ေကာင္ေလးအတြက္ ထံုးစံအတိုင္း သူ႔ဆီလာတဲ့ဖုန္းသံကို သူကလြဲျပီးဘယ္သူမွ မၾကားႏိုင္ခဲ့ဘူး။ သတိျပန္လည္မလာေတာ့တဲ့ ေကာင္ေလးရဲ႕အခန္းထဲမွာေတာ့ ေျခာက္ေျခာက္ျခားျခားဖုန္းသံက တေန႔လံုးလိုလိုေအာ္ျမည္ေနရွာတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္မေလးရ႕ဲ ဖုန္းေခၚသံကလြဲျပီး တျခားဘာမွ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. အဲဒီလိုနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ေတြထုံးစံအတိုင္းတျဖည္းျဖည္းကုန္လြန္လာျပန္တယ္။ တျဖည္းျဖည္းေလာင္ျမိဳက္၀ါထိန္တဲ့ ေနရဲ႕အပူကိုတုပမယ့္ ပိေတာက္ပန္းထိန္ထိန္၀ါ၀ါေတြလည္း ထံုးစံအတိုင္း လင္းလင္းေစြပြင့္လာၾကတယ္။ ေနရာအႏွံ႔မွာ သၾကၤန္သီခ်င္းေတြ ထံုးစံအတိုင္း ျမဴးျမဴးသြင္သြင္ လြင့္ပ်ံလာတယ္။ အဲဒီသီခ်င္းေတြကို နားေထာင္ရင္း ညိဳမႈိင္းေၾကကြဲေနတဲ့ေကာင္မေလးကေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္ေလးကို ျပင္းျပင္းရွရွသတိရေနဆဲပဲ။ အဲဒီသၾကၤန္သီခ်င္းေတြထဲကေန ေကာင္ေလးနဲ႔သူတို႔ရဲ႕ ေန႔ရက္ေတြတိုင္းကို ထံုးစံအတိုင္း သတိရေနခဲ့တယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ေကာင္မေလးမ်က္ရည္ေတြ က်လာျပန္တယ္။ ခ်စ္သူနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မ်က္ရည္စက္ေတြက ထံုးစံအတိုင္းမကုန္ခမ္းႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ျပတင္းေပါက္ကေန လွမ္းၾကည့္ေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ပင္အိုရြက္ေၾကြေတြေပၚမွာ ဥၾသေလးတစ္ေကာင္က ေဆြးေဆြးနင့္နင့္ ေအာ္ျမည္ေနတယ္။ ထံုးစံအတိုင္းပဲ သၾကၤန္သီခ်င္းေတြကေတာ့ လြင့္ပ်ံေနတယ္………. ထံုးစံအတိုင္း………. အၾကိဳေန႔ ထံုးစံအတိုင္း……….အက်ေန႔ ထံုးစံအတိုင္း……….အၾကတ္ေန႔ ထံုးစံအတိုင္း………..အတက္ေန႔………………………. ……………………. ထံုးစံအတိုင္းရာသီစက္၀ိုင္းရဲ႕လည္ပတ္မႈၾကားမွာ သၾကၤန္ပြဲရက္ေတြလည္း ထံုးစံအတိုင္း ေပၚလာလိုက္ေပ်ာက္သြားလိုက္။ အဲဒီသၾကၤန္ရက္ေတြထဲက မထုူးဆန္းေပမယ့္ ေၾကကြဲစရာေကာင္းတဲ့ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းဟာလည္း ထံုးစံအတို္င္းလူမသိ သူမသိ နစ္ျမဳပ္သြားခဲ့ပါျပီ။ ထံုးစံအတိုင္းသၾကၤန္ကေတာ့ ထံုးစံအတိုင္းလည္ပတ္ေနဆဲပါပဲ…………

ျမတ္ေစာညီေနာင္ဘုရား

3/27/08

ကၽြန္ေတာ္ဘုရားပံုေတြတင္ေပးမယ္ဗ်ာ

သိၾကားမင္းတည္ထားခဲ႔ေသာ ျမတ္ေစာညီေနာင္ဘုရား
အခ်စ္ဆံုး

3/25/08

တကယ္ေတာ့ ေလာကၾကီးမွာ လူေတြက ကိုယ့္ကိုယ္ကို အခ်စ္ဆံုးပါ.

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ဂရုစိုက္တရ္ဆိုတာ သူ႕ဆီက ဂရုစိုက္မႈေလးေတြ ျပန္လိုခ်င္တဲ့ အတၱလည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါ၀င္တာရရ္ေၾကာင့္ပဲ

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္တရ္ဆိုတာ ကိုယ့္ကို ခ်စ္တဲ့သူရွိလာေအာင္ေလ

ကိုယ္ကပဲ တစ္ဖက္သက္ ခ်စ္ေနရတာပါ ဆိုတာကလည္း `သနားစရာေကာင္းလိုက္တဲ့ ငါပါလား´ လို႕ အေတြးမ်ိဳး ကို သာယာမိလို႕မဟုတ္လား

အသက္ထက္ျမတ္ႏိုးပါတရ္ အဆံုးရႈံးမခံႏိုင္ပါ၀ူး ဆိုတာကလည္း ကိုယ့္ကိုထားသြားရင္ ခံစားရမရ္႕ နာက်င္မႈကို ေၾကာက္လို႕ပဲေလ

အရာရာမင္းအတြက္ပါဆိုတာက မင္းအတြက္မဟုတ္၀ူးဆိုရင္ က်န္ရစ္မွာစိုးလို႕ေပါ့

အရာအားလံုးထက္ တန္ဖိုးထားရပါတရ္ ဆိုတာေတြကလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုခ်စ္လြန္းလို႕ သူ႕ကို တန္ဖိုးထားတာပဲေလ..


လူေတြက ကိုယ့္ကိုယ္ကို အခ်စ္ဆံုးပါ.. Smile

brainwave

ဂီတအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဂီတေလာကထဲမွာသံုးႏႈန္းေနၾကတဲ့ အခ်ဳိ႕ ေသာအသံုးႏႈန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာသိရွိထား ရေအာင္တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ နည္းပညာဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္းေတြကေတာ့ က်ယ္ျပန္႔လြန္းတဲ့အတြက္ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္သံုးႏႈန္းၾကတဲ့ အသံုးအႏႈန္းအခ်ဳိ႕ကိုသာေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

1. Demo (Demostration)- အစမ္းပံုေဖာ္တီးခတ္ သီဆိုျခင္း
2. Body တီးခတ္ျခင္း- သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို စတင္ရန္ အတြက္ ပထမဆံုးဒရမ္တီးခတ္ျခင္း၊ Bass ဂစ္တာျဖင့္ လည္းတြဲတီးေလ့ရွိသည္။ တစ္ခါတရံ Instrument မ်ားအားလံုးကိုလည္း တြဲဖက္တီးခတ္ေလ့ရွိသည္။
3. Tempo - ေတးသြားတစ္ခု၏ အေႏွးအျမန္ႏႈန္း
4. Timing- စည္းခ်က္၊ နရီ၊ စည္း၀ါး (4/4, 2/4, 3/4, 6/8 etc...)
5. Beaten- ႐ိုက္ခ်က္ (Music ပံုစံကိုလုိက္၍ ေျပာင္း လဲႏုိင္သည္)
6. Multipel ထပ္ျခင္း- ေရွ႕တြင္ Body တီးထားျခင္း ကို Lead ဂစ္တာ၊ KB ႏွင့္အဆိုုတ႔ိုသြင္းျခင္း
7. Pitch (vocal)- အသံ၊ အနိမ့္အျမင့္
8. Tone- သံေနသံထား
9. Color - အသံျပာ၊ အသံ၀ါ...စသည္ျဖင့္
10. Tuning- Key ညိႇ၊ အသံညိႇျခင္း၊ Vocal, Instrument မ်ားအား အသံညိႇျခင္းကို စႏၵယားႏွင့္ညိႇ ေလ့ရွိၾကသည္။
11. Arrangement- ေတးသီခ်င္းအတြက္ အဆို၊ တီး ခတ္မႈမ်ားအားေနရာခ်ထားေပးျခင္း
12. Section Player- မိမိကိုယ္ပိုင္၀ုိင္းႏွင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ တစ္ဦးတည္းအျခား Player မ်ားႏွင့္အစုဖြဲ႕ ၍ တီးခတ္သူ
13. Mixing - သီခ်င္း၏အသံပိုင္းဆုိင္ရာအားသာမႈ အားနည္းမႈ၊ တိုးျခင္း၊ က်ယ္ျခင္းအားလံုးကို ညိႇယူျပင္ ဆင္ျခင္း
14. Master- Mixing ပိုင္းမွအသံညိႇယူမႈၿပီးစီးလွ်င္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျပဳလုပ္ေသာအဆင့္
brainwave

Taungoo Chat

ေတာင္ငူဖိုရမ္အစား ေတာင္ငူခ်က္ကို စမ္းသပ္ဆဲကာလအျဖစ္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္....

မီးသတိျပဳသင့္ပါသည္

3/20/08ယခုအခ်ိန္သည္ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔ေသာေႏြရာသီသို႔ကူးေျပာင္းေနၿပီျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္

မိမိအိမ္ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မီးႀကြင္းမီးက်န္မ်ားကိုစနစ္တက်ၿငိမ္းသတ္ၾကရန္

ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီျဖစ္ေသာ၀ါယာမ်ားအားစနစ္တက်ျပင္ဆင္လဲလွယ္ၾကရန္

မီးေလာင္ျခင္းအားအားေပးေစေသာအရာမ်ားအား စနစ္တက်ထားရန္

မီးသတ္ေဆးဗူး မီးခ်ိတ္ မီးကပ္ သဲအိတ္ ေရအိတ္ စသည္တို႔အားထားရွိၾကရန္

နီးစပ္ရာဖုန္းတစ္လံုး၏တည္ေနရာႏွင့္တကြ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမ၏မီးသတ္ဌါနဖုန္းနံပါတ္အား

အလြတ္က်က္မွတ္ထားရန္..သတိေပးႏွုိးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

ပံု

melodiousmyth@gmail.com

ေတာင္ငူၿမိဳ႕

ပါ၀င္ေစခ်င္

3/18/08

ဟုတ္ကဲ့.....
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္ငူအမွတ္တရ ဘေလာ့ကေလးကို ေတာင္ငူၿမိဳ႕ခံဘေလာ့ဂ္ဂါေတြ၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ရွိ စိတ္၀င္စားသူေတြ၊ ေတာင္ငူနဲ႔ဆက္သြယ္ဖူးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကိုပါ၀င္ပူးေပါင္းေစလိုပါတယ္။
အခုဆို ေတာင္ငူၿမိဳ႕ဟာ သက္တမ္း ႏွစ္ ၅၀၀ ျပည့္တိုင္ေအာင္ေရာက္ရွိပါၿပီ။ ဒီ့ထက္ရႏိုင္မယ့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ရွိ ဘုရားသမိုင္းေတြ၊ သမိုင္း၀င္အျဖစ္အပ်က္ေတြကို စံုစံုလင္လင္ရရွိေစႏိုင္ရန္အတြက္ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္သဂၤဟအေပါင္းက ၀ိုင္း၀န္းေျပာျပတင္ဆက္ေစလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါ၀င္ပူးေပါင္းၾကဖို႔ ႏိုးေဆာ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Contact us!

3/17/08

Why Taungoocity blog born
One day our tiny blogger team from Taungoo met at a shop as usual and had a decision to settle site about "Taungoo" - our city.
We aim to build the site but for now we can start only blog for Taungoo city. So the blog come out here.
***********************
Contact us!
We want to grow the Taungoo team more than even so we would like to offer the author and the other contributors via online and offline.
Thus please mail to the www.taungoo.net@gmail.com if you have any idea about Taungoo or if you are the person from Taungoo or if Taungoo is your favorite city or if you are Taungoo thar (ေတာင္ငူသား).
***********************

Taungoo - Toungoo - Taungngu

Taungoo
Taungoo (Burmese: ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ; MLCTS: taung ngu mrui., also known as Toungoo) is a city in the Bago Division of Myanmar, located 220 km from Yangon, towards the northern end of the division, with mountain ranges to both east and west. The main industry is in forestry products, with teak and other hardwoods extracted from the mountains. The city is also known for its areca palms, to the extent that a Burmese proverb for unexpected good fortune is equated to a "betel lover winning a trip to Taungoo".