မဂၤလာပါ...

မဂၤလာပါ............. က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ေတာင္ငူဘေလာ့ေလးကို ဒီထက္ပို၍ေကာင္းမြန္ေစလာရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါတယ္.. ဘေလာ့ဆိုတာထက္ အြန္လိုင္းေပၚက မဂၢဇင္းသဖြယ္နယ္ပယ္တစ္ခု ရလာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္.. ထို႔ေၾကာင့္ အၾကံေပးလို၊ ေထာက္ျပေ၀ဖန္လိုသည္မ်ားရွိေသာ္ info@taungoo.net သို႔ အီးေမးလ္ပို႔၍ အၾကံမ်ားေပးႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား....ေတာင္ငူဘေလာ့ရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာေလးတစ္ခုဖန္တီးလိုက္ပါၿပီ။
ဒီေနရာမွာကလစ္ႏွိပ္ၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ေမးခြန္းေလးေတြေမးရင္း အေျဖကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါစို႔ ...

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေမးခြန္းမ်ားသာေမးေပးေစလိုပါတယ္


a lin kar

3/30/08

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၁)။ ။
(၁)။ ။
ပIUးပမ္းသူမ်ားEသာ Aမ်IUးသမီးမ်ားသည္
ပIUးပမ္းသူမ်ားEသာ Aမ်IUးသမီးမ်ားသည္
မIမIႏွစ္သက္ရာတစ္Uီးတစ္Eယာက္ကIU Eရြးခ်ယ္ျပီး
မIမIႏွစ္သက္ရာတစ္Uီးတစ္Eယာက္ကIU Eရြးခ်ယ္ျပီး
က်န္EသာEယာက်ၤားEလးမ်ားAား
က်န္EသာEယာက်ၤားEလးမ်ားAား
လIUAပ္EနEသာသူမ်ားထံသIU ့ လႊဲEျပာင္းEပးရမည္။
လIUAပ္EနEသာသူမ်ားထံသIU ့ လႊဲEျပာင္းEပးရမည္။

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၂)။ ။
(၂)။ ။
ပူAIUက္Eသာရာသီတြင္ ရင္Eစ့၊ လက္ရွည္၊ ထမီနွင့္
ပူAIUက္Eသာရာသီတြင္ ရင္Eစ့၊ လက္ရွည္၊ ထမီနွင့္
လံUEAာင္ဖံUးထားEသာ Aမ်IUးသမီးမ်ားAား
လံUEAာင္ဖံUးထားEသာ Aမ်IUးသမီးမ်ားAား
''သဘာ၀AလွတရားကIU AံတUသူမ်ား'' Aျဖစ္
''သဘာ၀AလွတရားကIU AံတUသူမ်ား'' Aျဖစ္
AEရးယူရမည္။ (ဤမွ်ႏွင့္ မလံUEလာက္ပါက
AEရးယူရမည္။ (ဤမွ်ႏွင့္ မလံUEလာက္ပါက
AတIUAျပတ္မ၀တ္Eသာသူမ်ားကIU
AတIUAျပတ္မ၀တ္Eသာသူမ်ားကIU
Eသဒဏ္Eပးမည္ျဖစ္သည္။)
Eသဒဏ္Eပးမည္ျဖစ္သည္။)

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၃/က)။ ။
(၃/က)။ ။
Eယာက်ၤားတIU ့ကIU ဂရUမစIUက္Eသာ Aမ်IUးသမီးမ်ားAား
Eယာက်ၤားတIU ့ကIU ဂရUမစIUက္Eသာ Aမ်IUးသမီးမ်ားAား
''ဒUကၡEရာက္သူEနသူကIU လ်စ္လ်ဴရွUမွU'' ျဖင့္လည္းEကာင္း၊
''ဒUကၡEရာက္သူEနသူကIU လ်စ္လ်ဴရွUမွU'' ျဖင့္လည္းEကာင္း၊

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၃/ခ)။ ။
(၃/ခ)။ ။
ခ်စ္စဖြယ္စကားဆIUျပီး ညာညာခIUင္းတတ္Eသာ
ခ်စ္စဖြယ္စကားဆIUျပီး ညာညာခIUင္းတတ္Eသာ
Aမ်IUးသမီးမ်ားAား ''လUပ္AားခမEပးဘဲ EစခIUင္းမွUျဖင့္''
Aမ်IUးသမီးမ်ားAား ''လUပ္AားခမEပးဘဲ EစခIUင္းမွUျဖင့္''
လည္းEကာင္း၊
လည္းEကာင္း၊

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၃/ခ)။ ။
(၃/ခ)။ ။
ခ်စ္သူရွIEသာ Aမ်IUးသားတစ္UီးကIU AျခားAမ်IUးသမီးတစ္Uီးမွ
ခ်စ္သူရွIEသာ Aမ်IUးသားတစ္UီးကIU AျခားAမ်IUးသမီးတစ္Uီးမွ
ခ်စ္စဖြယ္AမူAယာမ်ားျဖင့္ ခ်U္းကပ္ သIမ္းသြင္းျခင္းကIU
ခ်စ္စဖြယ္AမူAယာမ်ားျဖင့္ ခ်U္းကပ္ သIမ္းသြင္းျခင္းကIU
''ႏြားခIUးမွU'' ျဖင့္လည္းEကာင္း AEရးယူမည္။
''ႏြားခIUးမွU'' ျဖင့္လည္းEကာင္း AEရးယူမည္။

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၄/က)။ ။
(၄/က)။ ။
မIဘခ်င္း ရင္းႏွီးမွUကIU AသံUးခ်၍ ခ်U္းကပ္လာEသာ
မIဘခ်င္း ရင္းႏွီးမွUကIU AသံUးခ်၍ ခ်U္းကပ္လာEသာ
Aမ်IUးသားမ်ားAား ''ယံUႂကည္မွUAား AလြဲသံUးစားျပUမွU''
Aမ်IUးသားမ်ားAား ''ယံUႂကည္မွUAား AလြဲသံUးစားျပUမွU''
ျဖင့္လည္းEကာင္း၊
ျဖင့္လည္းEကာင္း၊

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၄/ခ)။ ။
(၄/ခ)။ ။
ရည္းစားထည္လဲတြဲတတ္သူမ်ားAား ''ျပည္သူပIUင္ပစၥည္း
ရည္းစားထည္လဲတြဲတတ္သူမ်ားAား ''ျပည္သူပIUင္ပစၥည္း
AလြဲသံUးစားျပUမွU '' ျဖင့္လည္းEကာင္း၊
AလြဲသံUးစားျပUမွU '' ျဖင့္လည္းEကာင္း၊

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၄/ဂ)။ ။
(၄/ဂ)။ ။
မIမI၏ခ်စ္သူAား လက္ဖ်ားႏွင့္ပင္မထI၊ shopping mall၊
မIမI၏ခ်စ္သူAား လက္ဖ်ားႏွင့္ပင္မထI၊ shopping mall၊
Eလွာ္ကား၊ Eခ်ာင္းသာ၊ Asia Plaza Hotel (သည္းခံပါ)
Eလွာ္ကား၊ Eခ်ာင္းသာ၊ Asia Plaza Hotel (သည္းခံပါ)
စEသာ သမီးရည္းစားတIU ့၏ Eဆာင္ရြက္ဖြယ္ ကIစၥA၀၀ တIU
စEသာ သမီးရည္းစားတIU ့၏ Eဆာင္ရြက္ဖြယ္ ကIစၥA၀၀ တIU
့ကIU မျပUလUပ္ပါက ''AလUပ္တာ၀န္လစ္ဟင္းမွU''
့ကIU မျပUလUပ္ပါက ''AလUပ္တာ၀န္လစ္ဟင္းမွU''
ျဖင့္လည္းEကာင္း AEရးယူမည္။
ျဖင့္လည္းEကာင္း AEရးယူမည္။

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၅/က)။ ။
(၅/က)။ ။
AIမ္Eထာင္ရွIမIန္းမတIU ့ကIU ပIUးပမ္းသူEယာက်ၤားမ်ားAား
AIမ္Eထာင္ရွIမIန္းမတIU ့ကIU ပIUးပမ္းသူEယာက်ၤားမ်ားAား
''တားျမစ္နယ္Eျမတြင္ AမဲလIUက္မွU '' ျဖင့္ AEရးယူမည္။
''တားျမစ္နယ္Eျမတြင္ AမဲလIUက္မွU '' ျဖင့္ AEရးယူမည္။

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၅/ခ)။ ။
(၅/ခ)။ ။
သူတစ္ပါး၏ Eယာကၤ်ားႏွင့္ Eပါင္းသင္းEနထIUင္သူ
သူတစ္ပါး၏ Eယာကၤ်ားႏွင့္ Eပါင္းသင္းEနထIUင္သူ
Aမ်IUးသမီးမ်ားကIU ''မီတာEဘာက္စ္ မထားဘဲ
Aမ်IUးသမီးမ်ားကIU ''မီတာEဘာက္စ္ မထားဘဲ
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္AားကIU ခIUးယူသံUးစြဲမွU '' ျဖင့္ AEရးယူမည္။
လွ်ပ္စစ္ဓါတ္AားကIU ခIUးယူသံUးစြဲမွU '' ျဖင့္ AEရးယူမည္။

ပUဒ္မ
ပUဒ္မ(၇)။ ။
(၇)။ ။
Aသက္(၂၅)ႏွစ္ျပည့္သူူ Aမ်IUးသား၊ Aမ်IUးသမီးတIUင္း
Aသက္(၂၅)ႏွစ္ျပည့္သူူ Aမ်IUးသား၊ Aမ်IUးသမီးတIUင္း
AIမ္Eထာင္မျပUရEသးလွ်င္ ''မIဘကIU ဒUကၡEပးသူ'' Aျဖစ္
AIမ္Eထာင္မျပUရEသးလွ်င္ ''မIဘကIU ဒUကၡEပးသူ'' Aျဖစ္
AEရးယူမည္။
AEရးယူမည္။