မဂၤလာပါ...

မဂၤလာပါ............. က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ေတာင္ငူဘေလာ့ေလးကို ဒီထက္ပို၍ေကာင္းမြန္ေစလာရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါတယ္.. ဘေလာ့ဆိုတာထက္ အြန္လိုင္းေပၚက မဂၢဇင္းသဖြယ္နယ္ပယ္တစ္ခု ရလာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္.. ထို႔ေၾကာင့္ အၾကံေပးလို၊ ေထာက္ျပေ၀ဖန္လိုသည္မ်ားရွိေသာ္ info@taungoo.net သို႔ အီးေမးလ္ပို႔၍ အၾကံမ်ားေပးႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား....ေတာင္ငူဘေလာ့ရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာေလးတစ္ခုဖန္တီးလိုက္ပါၿပီ။
ဒီေနရာမွာကလစ္ႏွိပ္ၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ေမးခြန္းေလးေတြေမးရင္း အေျဖကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါစို႔ ...

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေမးခြန္းမ်ားသာေမးေပးေစလိုပါတယ္


ေတာင္ငူရာဇ၀င္(၃)

8/5/08

စုကၠေတးမင္း
စုကၠေတးမင္းသည္မင္းျဖစ္၍(၃ႏွစ္၈လ)တြင္ မင္းေဘာင္းကား
လုပ္ႀကံ၍ သကၠရာဇ္(၇၄၀)တြင္အနိစၥေရာက္သည္။
မင္းေဘာင္းကားစည္းစိမ္ (၁၄)ႏွစ္တြင္ တစ္ခုေသာေရာဂါႏွင့္
အနိစၥေရာက္သည္။

မင္းေစာဦး
မင္းေဘာင္းကားအနိစၥေရာက္ေလလွ်င္ သကၠရာဇ(၇၅၄)တြင္
အ၀ဘုရင္မင္းျမတ္က မင္းေစာဦးကို ေတာင္ငူၿမိဳ႕သို႔ေစလႊတ္၍
အုပ္စိုးေစသည္။မင္းေစာဦးအုပ္စိုး၍တစ္ႏွစ္ရွိလွ်င္ အ၀ဘုရင္မင္းႀကီး
စြာေစာ္ကဲက ငါ့ကၽြန္အသက္ငယ္ေသးသည္။တိုင္းစြန္ျပည္နားႏွင့္
မေလ်ာ္ အပါးေတာ္မွာခစားရမည္ဆို၍ မင္းေစာဦးကိုအ၀သို႔ေခၚယူၿပီးလွ်င္
သကၠရာဇ္(၇၅၅)တြင္ မင္းေနမိကိုေတာင္ငူၿမိဳ႕အုပ္စိုးရန္ေစလႊတ္လိုက္ေလ၏။

မင္းေနမိ
မင္းေနမိသည္ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ တရားသျဖင့္အုပ္စိုး၍ျမတ္ေစာညီေနာင္
ေစတီေတာ္၊ရွင္ပင္ေက်ာက္ေဆာက္ေစတီေတာ္တို႔ကို ေရႊလံုးေတာ္ျပည့္ခ်ေတာ္မူ
၍ကုသိုလ္ေကာင္းမွု႔မ်ားစြာျပဳလ်က္ စည္းစိမ္(၁၀)ႏွစ္၊သကၠရာဇ္(၇၆၅)ခုႏွစ္တြင္
အနိစၥေရာက္သည္။

လက်ာ္ေဇယ်သႀကၤ ံ
သကၠရာဇ္(၇၆၅)ခုႏွစ္တြင္ အ၀ဘုရင္မင္းေခါင္ႀကီးက မိမိေက်းကၽြန္
ငခင္ညိဳကို လက်ာ္ေဇယ်သႀကၤ ံဟူေသာအမည္ႏွင့္ေတာင္ငူၿမိဳ႕ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေစသည္။
၄င္းလက်ာ္ေဇယ်သႀကၤ ံအုပ္စိုး၍၃ႏွစ္ရွိလွ်င္အ၀ဘုရင္မင္းေခါင္ႀကီးက ငါ့ကၽြန္
အသက္ေတာ္ႀကီးၿပီ၊ၿမိဳ႕ရြာအစြန္အဖ်ားႏွင့္မသင့္ေတာ္ အပါးေတာ္မွာခစားရမည္ဟု
ေတာင္ငူမွႏွုတ္သိမ္း၍ျပဥ္စဥ္ၿမိဳ႕ကိုစားေစ၏။

စကုစားသခၤယာ
လက်ာ္ေဇယ်သႀကၤ ံကိုႏွုတ္သိမ္းၿပီးလွ်င္ စကုၿမိဳ႕စားသခၤယာအ၀မင္းေခါင္
ႀကီးကေပး၍ သကၠရာဇ္(၇၆၈)ခုႏွစ္တြင္ေတာင္ငူကိုအုပ္စိုးေစ၏။ ၄င္းမင္းၿပဳ၍(၄)ႏွစ္
ရွိလွ်င္ အနိစၥေရာက္ေလ၏။

သခၤယာငယ္
သခၤယာႀကီးမရွိလွ်င္ ၄င္း၏သားကို အဘသခၤယာအမည္ကိုေပး၍ သကၠရာဇ္
(၇၇၂) တြင္ အ၀ၿမိဳ႕ဘုရင္ကထပ္မံ၍ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ကိုအုပ္စိုးေစသည္။ သခၤယာမင္း
ျဖစ္၍တစ္ႏွစ္ရွိလွ်င္ ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔လုပ္ႀကံ၍အနိစၥေရာက္ေလ၏။ရွမ္းတို႔အုပ္စိုးသည္ႏွင့္
ေတာင္ငူမွာမင္းတစ္နွစ္လပ္ေလ၏။

ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕စား
ရွမ္းတို႔ေတာင္ငူမွာမရွိလွ်င္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕စားေမာင္အုပ္ကို အ၀ဘုရင္က
အုပ္စိုးေစလႊတ္ေစ၏။ ေတာင္ငူတြင္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕စားေမာင္အုပ္တစ္ႏွစ္ရွိလွ်င္
ေမာင္အုပ္ကိုေခၚေတာ္မူ၍ ဗညာဒးယံကိုေစလႊတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေစသည္။

ဗညားယံ
ဗညားယံကို အ၀ဘုရင္ေစလႊတ္၍ ေတာင္ငူၿမိဳ႕မွာ(၃)ႏွစ္ရွိလွ်င္ဗညားယံကို
ေခၚေတာ္မူ၍ ေစာလူးသခၤယာကိုေပးေတာ္မူသည္။